Kardiyoloji

 

TARİHÇE
Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesinin hizmet vermeye başladığı 2009 yılından beri hizmet vermektedir. 2011 yılında koroner Anjiografi Ünitesine kavuşmuştur. 2014 yılında üniversite hastanesinin yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte bünyesine 7 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı anjiografi gözlem ünitesi ve 10 yataklı kardiyoloji servisinide hizmete sunmuştur. Balıkesir Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir disiplindir. Dört yıllık uzmanlık öncesi eğitim programının amacı akademik klinisyen yetiştirmek ve akademik kuruluşlar dışında da eğitilenlerin başarılı ve yeterli olabilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuvar bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

YER VE KAPASİTE
Kardiyoloji Ana Bilim Dalının bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi,  3 kardiyoloji polikliniği, 2  anjio salonu, elektofizyoloji laboratuvarları ile girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı, pacemaker kontrolü) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Koroner bakım ünitesi 7 yataklıdır. Kardiyoloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 600-1000 hastaya hizmet vermektedir. 6 yataklı kalp kateterizasyon servisi 2014 yılında hizmete girmiştir ve hastaların takip ve tedavisi Ana Bilim Dalımız elemanlarınca yürütülmektedir. Hastaneye tanı ve tedavi amacıyla yatması gereken hastalar Kardiyoloji Ana Bilim Dalı servislerine yatırılmaktadır.

  • BÜTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel olmayan uygulamalar:

300-400 ekokardiyografi (transtorasik ve transösefagial), 100-120 treadmill testi, 40 holter, 5-10 pacemaker kontrolü, 30-40 ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu

  • BÜTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel uygulamalar:

70-100 koroner anjiyografi, 5-10 hemodinamik çalışma, sağ-sol kalp kateterizasyonu, 30-35 perkütan translüminal koroner anjiyoplasti, ve intrakoroner stent, 2-3 kalıcı kalp pili, ICD (implantable cardioverter defibrillator), 1-2 mitral balon valvüloplasti, 2-3 elektrofizyolojik çalışma ve RF ablasyon. Ayrıca perikardiyosentez, perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılması gibi girişimsel işlemler de ana bilim dalında gerçekleşmektedir.
TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ
Dönem III’te 20 saat, Dönem IV’te 64 saat Tıp öğrencilerine kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Dönem IV öğrencilerine staj eğitimi içinde 10 saat kardiyak muayene, 10 saat yatak başı eğitimi 12 saat küçük gruplarda klinik uygulama öğretim üyelerimizce yapılmaktadır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı uzmanlık öncesi eğitim programına adaylar, yılda bir kez, belirlenen kontenjan sayısına göre (1-2 aday) TUS puanı ile kabul edilmektedir. Uzmanlık öncesi eğitim programı çerçevesinde 6 ay iç hastalıkları rotasyonu, 2 ay göğüs hatalıkları rotasyonları yapılmaktadır. Uzmanlık öncesi eğitimin her yılında yeterlilik sınavı, 4. Yıl sonunda ise uzmanlık sınavı uygulanmaktadır.
EĞİTİM PROGRAMI
Haftada 1 gün seminer (Cuma 8: 30-9:30)
Haftada 1 kez vaka tartışması toplantısı
Bunlar dışında araştırma görevlileri, kateter laboratuvarları ve girişimsel olmayan kardiyoloji laboratuvarındaki uygulamalarda, poliklinik hizmetleri, dış servis ve acil polikliniği konsültasyonları ve koroner bakım ünitesindeki hastaların takibinde aktif olarak görev almaktadır.
Uzmanlık eğitimi süresinde kazanılması zorunlu olan beceriler şunlardır:
Efor testi uygulaması, transtorasik ve transösefagial ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı monitörlerinin uygulanması ve yorumu, geçici ve kalıcı pil takılması, koroner anjiyografi ve sağ-sol kalp kateterizasyonu, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti.
ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
Balıkesir Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kendi alanında gerek Türkiye içinde sağladığı uzmanlık eğitimi, klinik ve laboratuar uygulamaları açısından gerekse yurt içi ve yurt dışı bilimsel aktivite ve yayınları açısından öncü bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir.