KVKK Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA / BİLGİLENDİRME METNİ


Balıkesir Üniversitesi Sağlık  Uygulama ve Araştırma  Merkezi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.


Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

·         Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

·         Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

·         Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,

·         Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,

·         Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

·         Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

·         Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

·         Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

·         Otopark hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,

·         Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:


·           Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

·           İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

·           Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

·           Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

·           Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

·           Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

·           Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

·           Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

·           İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

·           Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

·           Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

·           Hasta Hizmetleri, Mali İşler, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

·           Hasta Hizmetleri, Mali İşler, hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

·           Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

·         Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

·         Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

·         Kurumun bünyesinde bulunduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” B.Ü Sağlık  Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;


·         Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

·         Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

·         Sosyal Güvenlik Kurumu,

·         Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

·         Nüfus Genel Müdürlüğü,

·         Türkiye Eczacılar Birliği,

·         Adli makamlar,

·         Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

·         Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

·         Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

·         Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

·         Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

·         Yurt içindeki veya yurt dışındaki mevzuat hükümlerine göre entegre olunan ve olunacak sistemlere,

·         İşvereniniz ile,

·         Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve destek hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve B.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezi’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda B.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulama yönetmeliği,

·         3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

·         663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

·         Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği,

·         Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

·         Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız


Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

Memnuniyet Köşesi