Kalite Standartları

1. Toplumsal sorumluluk ve çevreye saygı

Toplum yaşamında kişilerin her zaman ve her durumda birbirlerine karşı yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. İşbölümünde de her meslek sahibi işini görürken,arada sözleşme ilişkisi olsun veya olmasın, kişilere ve çevreye karşı bir takım yükümlülükleri ve sorumlulukları olacaktır. Bunlar arasında hekimlerin ve sağlık hizmeti verenlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri, tüm mesleklerin üstünde ve onlardan çok daha fazladır. Çünkü tıp mesleğinin çalışma alanı “insan bedeni”dir. Bu ise, hakların en üstünü ve en fazla korunması gerekeni olan “yaşam hakkı” ile ilgilidir. Örgütlü toplumun (devletin) temel işlevi insanların canlarını korumak, onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak olmalıdır. Sağlık hakkı, yaşama hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak ne var ki, siyasal hak ve özgürlüklere oranla, sağlık hakkının önemi yeterince kavranamamış ve toplumsal nitelik kazandırılması sürekli savsaklanmıştır. Sağlık konusundaki yasaların çoğu son derece eski, eksik ve yetersizdir. Oysa, sağlık hizmetleri devletin temel işlevleri arasında yer almalı; en yeni ve gelişmiş araç ve gereçlerle donatılmış, en ileri tedavi yöntemlerinin ve tıbbın bütün olanaklarının uygulandığı sağlık kuruluşlarından yurttaşlar parasız yararlanabilmelidirler. Ülkemizde 1961 Anayasası ile getirilen sosyal devlet anlayışının bir uygulaması olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışmaları sürekli baltalanmış ve sonunda bu güzel ve insancıl girişim başarısızlığa uğratılmıştır.

2. Bilimsel yaklaşım

Bilimsel araştırma istenilen bilgiye ulaşabilmek için, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bazı bilimsel araştırmalar, kuram (teori) üretmeyi ya da varolan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Örneğin, öğrenme olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını ve davranışsal öğrenme kuramını sayabiliriz. Kuram üretmeyi ve/veya sınamayı hedefleyen bilimsel araştırmalara, temel araştırma adı verilmektedir.

3. Nitelikli İnsan Yetiştirme

Toplumsal düşünce sistemi içinde kendi yerini alan,toplumsal olaylara karşı sorumluluk duygusu olan,olaylar karşısında analiz yapan,onları sentezleyerek çözüm önerileri sunan kişidir.Sorunun değil çözümün bir parçası olandır.Kendini güncelleyen yeniliklere açık,ileriyi görebilen kişidir.Bilgisini becerisini paylaşan,başkalarının da yararlanabileceği bir nüve olarak sunabilendir.Eleştirel düşünce sistemi içinde yer alırken özeleştiri de yapmasını bilen kişidir.Empati kurabilendi kişidir.Düşünce ve davranış sistemi içinde toplumsal sorunları öne çıkaran,çözüm önerileri sunan,bunu yaparken de başkalarının düşünce ve davranışlarına da hoşgörüyle yaklaşan kişidir.

4. Çalışanlarına ve öğrencilerine bireysel gelişim fırsatlar sunmak

Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, diş, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişim bir süreçtir. Olgulaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz.

5. Paydaşların söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışı

Modern yaklaşıma göre örgütler dış çevreyle de karşılıklı etkileşimde olan açık sistemlerdir. Gerek örgütün dış çevre üzerindeki gerekse çevrenin örgüt üzerindeki etkileri gözden uzak tutulmamalıdır. Modern yönetim düşüncesine göre örgütler çevreden aldıkları girdileri bir dönüşüm süreciyle çıktı haline çevirerek çevreye sunarlar. Bu çıktılardan bir bölümü daha ilerideki çıktıların girdisini oluşturmak üzere sisteme döner. Geribildirim dediğimiz bu durum, sistemin kendi davranışı hakkında bilgi toplanması ve bu bilgiyi önceden belirlenen hedeflerle karşılaştırarak sapmalar varsa bunları düzeltmesi anlamındadır.

4. Sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimi,

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi; vizyonunu gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek için, ilke edinerek hasta, hasta yakınları, öğrenci ve diğer paydaşlarının memnuniyetini sağlayacak hizmetler sunmayı ve sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.